بازدید از ستادهای انتخاباتی پنجمین دوره شورای اسلامی 
به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی فرمانداری ابرکوه سید نبی رسولی همراه با هیاتی از دستاندرکاران انتخابات بازدید چند ساعته ای از ستادهای فعال پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر ابرکوه داشت .
دراین  بازدید ضمن تاکید بر  رعایت تمامی قانون تبلیغات درخصوص انتخابات بر رقابت سالم وبه دور از هرگونه حاشه ای صحبت شد فرماندار ابرکوه همچنین بر حضور حداکثری ورعایت حریم دیگر نمایندگان درهریک از ستادها را خواستار شد.