یکی شاعرانی که تأثیر عمیقی بر فرهنگ عاشورایی ابرکوه داشته، مرحوم حاج شیخ
ابوالقاسم قاضی مِیَمی(قاضی مریم آبادی) است.

او تحصیل کرده نجف و از شاگردان آخوند خراسانی صاحب "کفایه " و آخوند سید محمد کاظم یزدی صاحب "عروه الوثقی" متوفی در سال ۱۳۱۶ شمسی است که در امامزاده عباسعلی روستای مریم آیاد ابرکوه مدفون می باشد و ابیات زیر بخشی از یکی از اشعار اوست.

 نمونه ای از اشعار عاشورایی حاج شیخ  ابوالقاسم قاضی مِیَمی

چون شه لب تشنه عزم جنگ کرد    از  حرم   بر  حربگه  آهنگ  کرد

یک طرف شوق شهادت بر سرش   یک طرف پابست زینب خواهرش

چون شبیه خاتم پیغمبران    سوی معراج شهادت شد روان

رَفرَف معراج او اسب عقاب   حلقه چشم مَلَک او را رکاب

تاج قرب کبریایی بر سرش     حلّۀ عشق خدایی بر سرش

خویشتن را در فنا نابود کرد    رو به سوی کعبه مقصود کرد

از حرم آمد به میدان بی درنگ    مسجد اقصای او میدان جنگ

چرخچیّ موکبش روح الامین    قدسیانش از یسار و از یمین

جذبۀ شوقش ابود از دل شکیب    آیۀ نصرُ مِن الله شد قریب

سرّ وجه اله عیان شد زان میان     لیک کورانند در شک و گمان

آن یکی گفتار وجه الله است این    دیگری گفتار ید بیضاست این