گردهمایی آموزشی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا 

به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراهای اسلامی  فرمانداری ابرکوه درمورخ 20/2/1396گردهمایی آموزشی انتخابات درابرکوه برگزار گردید دراین جلسه یکی از کارشناسان  استانداری مدرس وکلیه موارد وسئولات حاظرین را جوابگو بود