فرماندار ابركوه خواستار تحقق سريع خواسته مردم در زمينه ارتقاء

وضعيت درمان شهرستان ابركوه شد.

فرماندار ابركوه در جلسه اي كه به منظور  بررسي و پيگيري امور درمان و پيراپزشكي شهرستان ابركوه در محل فرمانداري برگزار گرديد، از مسئولين بهداشت و درمان خواست تا در زمينه تحقق نيازهاي موجود و تامين خواسته هاي به حق مردم مجدانه تلاش نمايند.

سيد نبي رسولي با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء وضعيت درمان شهرستان گفت، طرح تحول سلامت موجب تحولات خوبي در حوزه فيزيكي و تجهيزات گرديده و اخيرا نيز مقام عالي وزارت در زمينه خريد سي تي اسكن، تحويل يك دستگاه آمبولانس مجهزو تامين تجهيزات مورد نياز انتقال خون دستورات خوبي را صادر نموده اند و خوشبختانه موافقت با ارتقاءبيمارستان به 96 تخت ميتواند تحول عظيمي را در آينده اي نزديك در حوزه درمان بوجود آورد.

مقام عالي دولت در شهرستان ابركوه ضمن قدرداني از خدمات شايسته دانشگاه علوم پزشكي، از مديران ذيربط استان درخواست نمود در خصوص تسريع در تحقق موارد ياد شده و ساير نيازمندي هاي موجود بيش از گذشته با مديران شهرستان همكاري لازم را معمول دارند.

در اين جلسه ضمن بررسي برخي مشكلات موجود در دانشكده پيراپزشكي بر تسريع در جهت پيگيري تاكيد گرديد.

قابل ذكر است از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در راستاي تحقق طرح تحول سلامت تاكنون مي توان توسعه فضاي فيزيكي بيمارستان، درمانگاه تخصصي همراه با شروع پروژه بازسازي درمانگاه شهيد مطهري، تصويب پروژه ساخت ساختمان شبكه بهداشت و درمان، تامين آمبولانس پايگاههاي جاده اي  شروع پروژه درمانگاه شهيد مطهري  و خريد برخي تجهيزات بيمارستاني، اجراي هتلينگ بيمارستان، و بسياري از خدمات ديگر را نام برد.