دوچرخه سواري بمناسبت هفته گراميداشت تربيت بدني

بسوی یزد بوسیله دوچرخه را اغاز نمودند.

این دانشجویان دوچرخه سوارپس از رسیدن به شهر یزد پیام تسلیت  اساتید کارکنان ودانشجویان دانشگاه ازاداسلامی واحد ابرکوه را بمناسبت درگذشت   استاد سلطانی موسس دانشگاه ازاد اسلامی یزد را به خانواده وی تحویل خواهند داد.