به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ابرکوه ،توزیع صندوقهای رای  راس ساعت مقرر  درشهرستان ابرکوه  شروع گردید .نمایندگان فرماندار صبح امروز با تحویل گرفتن صندوقهای رای وملزمات آن در محلهای رای گیری مشخص شده مستقر گردیدند.