تشكيل جلسه شورای نگهبان ابرکوه

فرهنگی واجتماعی همایش فصلی ناظرین شورای نگهبان درابرکوه برگزار شد.

معلمی   تحلیلگر مسایل   دراین گردهمائی بابیان اینکه درجنگ نرم   دشمن روی باورها وارزشهای جامعه اثر میگذارد و حیا وعفت جامعه را هدف قرارداده گفت: روشنگری و بصیرت بخشی به احادمردم و پیروی از رهنمود های رهبر معظم انقلاب  راه مقابله با جنگ نرم دشمنان است.