برگزاری همایش یادایام درابرکوه

باعنوان یادایام وشرکت درکلاس نمادین  با حضور 28 نفر از دبیران ان زمان  خاطرات دوران نوجوانی را زنده کرده و درمحفلی دوستانه به گپ وگفتگو پرداختند.

دبیران ودانش اموزان سال 74 دراین همایش ضمن بیان خاطرات  به موقیعت شغلی  خود پرداختند.

گفتنی است کلیه 43 فارغ التحصیل رشته برق سال 74 این هنرستان دربخشهای دولتی وخصوصی مشغول بکار شده وهفتاد درصد انان نیز درشغل مرتبط با رشته تحصیلی خود بکار گرفته شده اند .

دانش اموزان دیروز  دراین پایان این همایش بااهدالوح سپاس از دبیران خود تجلیل نمودند.