به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه آزمون ماموران آمارگیر سرشماری کشاورزی 93 پس از پایان یافتن دوره آموزشی توجیهی برگزار شد.

در آزمون نهایی دوره آموزشی مامورین سرشماری که به مدت یک هفته همزمان با سایر نقاط کشور و طبق برنامه زمان بندی در محل فرمانداری برگزار شد تعداد 12 مامور شرکت کردند که پس از اعلام نتایج 10 نفر بعنوان مامور اصلی و 2 نفر بعنوان مامور ذخیره انتخاب خواهند شد.

ماموران انتخاب شده از پنجم مهرتا 18 آبان ماه در ده حوزه شهرستان ابرکوه با ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان همکاری خواهند داشت.