با هدفمند شدن يارانه ها مشكلات اقتصادي حل مي شود

تاثير داردودر سطح كلان اقتصادي به حل مشكل كشور كمك خواهد كرد. محمد مهدي عادل افزود :براي اجراي موفقيت آميز اين قانون اقتصادي سرنوشت ساز، همه مسئولان دستگاهاي اجرايي درابعادمختلف بايد همكاري ومساعدت كنند. وي تاكيد كرد:دشمنان با شايع پراكني درصدد مخدوش كردن افكار مردم نسبت به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها دارند اما به فضل خداوند متعال اين طرح توسط دولت دهم به نحو احسن اجراخواهد شدو  وضعيت اقتصادي مردم را متحول خواهد نمود. وي همچنين افزود:ايجادعدالت ،رفع تبعيض وشفاف سازي درمسائل اقتصادي ازجمله آثار بسيار مثبت قانون هدفمند سازي يارانه ها دراقتصادكشور است .