اغاز عملیات ابرسانی به طرح مسکن مهردر ابرکوه

شهرستان اغاز شده و درمدت شش ماه 13 کیلومترحفر کانال و لوله گذاری انجام خواهدشد.

  پور سید افزود:   دراجرای این عملیات که ده میلیاردریال اعتبار برای ان درنظر گرفته شده   1300 واحد مسکونی مستقر در طرح  مسکن مهر ابرکوه  از اب شرب سالم وبهداشتی  بهره مند خواهند شد.