شناسه : 810713
480 هزار هکتار از اراضي شهرستان ابرکوه را عرصه هاي منابع طبيعي تشکيل مي دهد.

480 هزار هکتار از اراضي شهرستان ابرکوه را عرصه هاي منابع طبيعي تشکيل مي دهد.


رئيس اداره منابع طبيعي ابرکوه بمناسبت روز جهاني مقابله بابيابان زدائي گفت : از اين ميزان 300هزار هکتارآن اراضي بياباني و کويري است .
480 هزار هکتار از اراضي شهرستان ابرکوه را عرصه هاي منابع طبيعي تشکيل مي دهد.
علي زارع سروي افزود: اين اداره در سالهاي گذشته براي جلوگيري از پيشروي کوير و در راستاي تثبيت شن هاي روان در کانونهاي بحران فرسايش 11 هزار هکتار عرصه هاي بحراني را با کاشت گونه هاي مقاوم به خشکي نظير تاغ، بيابانزدائي کرده است.