شناسه : 812001
14واحد مسکونی محرومین به صورت همزمان بااستان درابرکوه افتتاح شد.

14واحد مسکونی محرومین به صورت همزمان بااستان درابرکوه افتتاح شد.


همزمان با سی ویکمین بهار انقلاب اسلامی 14واحد مسکن محرومین از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری وریاست جمهوری درابرکوه افتتاح گردید.
14واحد مسکونی محرومین به صورت همزمان بااستان درابرکوه افتتاح شد.
 

آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه افزود این واحدهای مسکونی با 45متر مربع مساحت وبا اعتباری به مبلغ یک میلیاردویکصدو بیست میلیون  ریال احداث و9واحد از آن درحوزه شهری وبقیه درروستاها ساخته شده است همچنین وی اضافه کرد درحال حاضر تعداد 52واحد مسکونی با اعتبارری به مبلغ چهار میلیاردویکصدو شصت میلیون ریال  درحال ساخت می باشد.