شناسه : 812345
12ميليارد ريال براي 20 طرح عمران شهري ابرکوه هزينه شد

12ميليارد ريال براي 20 طرح عمران شهري ابرکوه هزينه شد


رئيس شوراي اسلامي شهر ابرکوه گفت: سال گذشته، 12 ميليارد ريال براي 20 طرح عمران شهري در اين منطقه هزينه شد. سيد نبي رسولي افزود: اين اعتبارات در زمينه هاي احداث و
12ميليارد ريال براي 20 طرح عمران شهري ابرکوه هزينه شد
 

آسفالت معابر، بوستان و فضاي سبز، دفع آب هاي  سطحي، اجراي طرح هاي آبرساني به فضاي سبز و غيره هزينه شده است .به گفته وي، براي اجراي طرح هاي نيمه تمام شهري،  30ميليارد ريال بودجه نياز است. رئيس شوراي اسلامي شهر ابرکوه ،احداث سه دهنه پل زيرگذر در مسير جاده کمربندي را از مهمترين طرح هاي عمران شهري شهرداري ابرکوه در سال جاري بيان کرد.