شناسه : 815867
گفتمان دینی در ابرکوه

گفتمان دینی در ابرکوه


با هدف پاسخگوئی به سوالات نوجوانان وجوانان تا پایان سالجاری سی هزار گفتمان
گفتمان دینی در ابرکوه

دینی درسطح کشور برگزار خواهدشد.

دبیر گفتمان های دینی کشور در جمع مربیان قرانی مشاوران ودبیران مدارس ابرکوه گفت: بمنظور ارتباط چهره به چهره با نوجوانان وجوانان وپاسخکوئی به سوالات انان ازابتدای سالجاری تاکنون 8هزارگفتمان دینی درمدارس مساجد و کانونهای جمعیتی کشور برگزارشده که این جلسات تا پایان سال به سی هزار گفتمان خواهدرسید.

علیرضا مزروعی خانواده دراسلام- زن دراسلام -عفاف وحجاب اسیب های اجتماعی مسلک های نوظهور عرفان های دروغین وجنگ نرم دشمنان رااز موضوعات گفتمانها ی دینی عنوان نمود وبابیان  اینکه این موضوعات با بهره گیری از اساتید حوزه ودانشگاه مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت افزود: با توجه به پژوهش میدانی که درحال انجام است بزودی چشم انداز پنجساله گفتمان های دینی باتوجه به نتایج پژوهش ونیاز جامعه تهیه خواهد شد.