شناسه : 607155
كاشي كوثر

گزارش تصويري از روند ساخت كارخانه كاشي كوثر ابركوه؛


 
كاشي كوثر