شناسه : 812446
گردهمايي شورا ها درمحل فرمانداري ابركوه

گردهمايي شورا ها درمحل فرمانداري ابركوه


با توجه به نهم ارديبهشت روز شوراهاي اسلامي به همين مناسبت گردهمايي تعدادي از اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها واعضاي شوراي اسلامي شهرابركوه
گردهمايي شورا ها درمحل فرمانداري ابركوه

ومهردشت درمحل فرمانداري درتاريخ 11/2/89 انجام شد دراين گردهمايي ابتدا آقاي عادل فرماندارشهرستان  ابركوه ضمن خيرمقدم به حاضرين وتشكر وقدرداني از اعضاي شورا هاسخناني را پيرامون جايگاه واهميت شور ا ايراد نمودند و از شوراها بعنوان نهادهاي  مردمي كشور اسلامي ايران ياد نمود .همچنين درخواست نمود شوراها با ارائه مشكلاتها وراه كار آنها دستگاههاي اجرايي را درخدمت رساني كمك وياري نمايند. همچنين فرماندار ابركوه درخواست نمود با تشويق وترغيب سرمايه گذار درروستاها وشهرها باعث رونق اقتصادي درآن مناطق گرددند درهمين راستا جناب آقاي حجه الاسلام حسيني امام جمعه  محترم ابركوه سخناني بر اهميت وكار شوراها دركمك خدمت رساني به مردم را مطرح نمود ودرپايان لوح تقديري از طرف فرماندار ي به مدعوين اعطا شد.