شناسه : 813082
گاز شهري به روستاي رحيم آباد ابرکوه رسيد

گاز شهري به روستاي رحيم آباد ابرکوه رسيد


بخشدار مرکزي ابرکوه گفت : عمليات گاز رساني به روستاي رحيم آباد بخش مرکزي ابرکوه به اتمام رسيد .
گاز شهري به روستاي رحيم آباد ابرکوه رسيد

سيد ابراهيم حسيني  افزود: با اتمام طرح گاز رساني به روستاي رحيم آباد  60خانوار جمعيت  ساکن اين روستا از نعمت گاز بهره مند خواهندشد .

وي گفت: اين طرح با 5 کيلومتر شبکه توزيع با نصب85 علمک اجراشده وبراي آن دو ميليارد و 200ميليون ريال بودجه از مصوبات  سفر هيات دولت به يزد ،تامين شده است .

وي خدمات دولت نهم ودهم درامرگازرساني به روستا هاي بخش مرکزي ابرکوه را ستود و افزود: گاز رساني به کليه روستاهاي بخش مرکزي ابرکوه بهره برداري و يا در حال اجرا و تکميل است و براي زمستان امسال مردم از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.