شناسه : 814447
کودکان وشهدا ی گمنام درابركوه

کودکان وشهدا ی گمنام درابركوه


بمناسبت روز جهانی کودک اعضای ادینه مهد مصلای شهدای محراب ابرکوه
کودکان وشهدا ی گمنام درابركوه

با حضور برسر قبور شهدای گمنام ونثار شاخه های گل نسبت انان ادای احترام نمودند .