مديرجهاد كشاورزي ابركوه:

 

محمد علي حاتمي زاده روز يكشنبه درگفتگو با ايرنا اظهار داشت : متوسط عملكرد محصول انار 10تن در هكتارو مجموع با توليد بيش از 5هزار تن انار از باغات اين شهرستان برداشت وعلاوه برمصرف اهالي به استانهاي همجوار و همچنين كشورهاي حوزه خليج فارس نيز صادر ميشود .
وي افزود: ارقام انار هاي مرغوب اين شهرستان از نوع شيرين ، ترش ، ميخوش ، ملس مي باشد كه درزمان مناسب سالي بودن بحران آبي وخشكسالي توليد آن به 15تن ودربعضي از باغات اين شهرستان به 34 تن در هكتار مي رسد.
وي گفت : يكي از مشكلات كشاورزان وباغ داران وجود كرم گلوگاه انار است وعلی رغم فعاليتهاي لازم براي كنترل اين آفت ولي همچنان اين آفت خسارتهاي فراواني به باغات انار مي زند.
وي بااشاره به معضل خشكسالي وبحران آب دراين شهرستان تصريح كرد: به كشاورزان توصيه مي شودبه محصولات كم ابخواه مثل پسته ، زعفران روي آورند.

 

منبع:ايرنا