خبر کوتاه؛

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در راستای انجام کشاورزی حفاظتی کاشت گندم با دستگاه مستقیم کار به صورت جدی تری در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری تاکنون 100 هکتار از اراضی با این روش به زیر کاشت رفته است.

محمد علی حاتمی زاده افزود:با استفاده از این روش ورود تراکتور به زمین برای عملیات کاشت فقط یک بار صورت می ‌گیرد.

وی یادآور شد: صرفه ‌جویی در هزینه سوخت، سرعت عمل با توجه به اهمیت حیاتی فاکتور زمانی کشت در دستیابی به عملکرد پایدار، حفظ رطوبت خاک و مبارزه با خشکسالی کشت در شرایط مختلف رطوبتی خاک، حفظ بقایای گیاهی، حفاظت خاک از فرسایش آبی و بادی و عدم نیاز به عملیات کود پاشی به صورت جداگانه از جمله دیگر مزایای این روش کاشت است.

 

منبع :یزد فردا