شناسه : 811264
کار برداشت محصول انار در شهرستان ابرکوه آغاز شد

کار برداشت محصول انار در شهرستان ابرکوه آغاز شد


مسئول زراعت جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: کار برداشت محصول انار در اين شهرستان آغاز شد.
کار برداشت محصول انار در شهرستان ابرکوه آغاز شد
" محمد علي حاتمي " سطح زير کشت محصول انار در ابرکوه را 400 هکتار بيان کرد.
وي گفت: پيش بيني مي شود با متوسط عملکرد10تن در هکتار در مجموع, بيش از چهار هزار تن انار از باغات اين شهرستان برداشت و علاوه بر مصرف اهالي به استانهاي همجوار و همچنين کشورهاي حوزه خليج فارس صادر شود.
وي گفت: باغات شهرستان ابرکوه استعداد توليد انار مرغوب از نوع شيرين، ترش، ميخوش و ملس را داراست.
حاتمي افزود: امسال بخاطر معضل خشکسالي توليد انار شهرستان ابرکوه 30درصد کاهش خواهد داشت.