کارمندان بخشداری بهمن

حمید عابدی

غلامحسین عسکری خواه

سید محمد احمدی

سید کمال حسینی

رسول غلامی