شناسه : 810573
چهار مرکز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي در شهرستان ابرکوه تعطيل شد.

چهار مرکز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي در شهرستان ابرکوه تعطيل شد.


براساس گزارش روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه واحد بهداشت محيط مرکز بهداشت اين شهرستان
چهار مرکز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي در شهرستان ابرکوه تعطيل شد.
ضمن معرفي 18 مرکز تهيه و توزيع متخلف به مقامات قضايي ، اقدام به تعطيلي چهار مرکز تهيه و توزيع نموده و پلاکارد تعطيلي بر سر درب مغازه ها نصب شد.