شناسه : 812211
چهارمين جلسه اخلاق درمدیریت اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه

چهارمين جلسه اخلاق درمدیریت اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه


چهارمين وآخرين جلسه دوره آموزشی (پودمان ارتقاءسلامت اداری )اخلاق
چهارمين جلسه اخلاق درمدیریت اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه
 

درمدیریت ویژه اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه دوشنبه مورخ 17/12/1388  درمحل فرمانداری تشکیل گردید.دراین کلاس ابتدا ضمن خیر مقدم توسط آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه وتاکید برضرورت شرکت مسئولان ادارات ونهادهادردوره آموزشی  ،جناب حجه السلام والمسلمین  سید محمد جواد صداقت کشفی استاد محترم، مطالبی را با موضوع دوره آموزشی  به سمع ونظر حاضرین رساند این کلاس از ساعت 12الی 14ادامه داشت .