پیگیری مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان
طی جلسه ای که درمحل کار جناب آقای دکتر لنکرانی وزیر محترم بهداشت ودرمان با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای فرهمند ، فرماندارمحترم ومعاون فرماندار ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر ورئیس بیمارستان ابرکوه تشکیل گردید.مسائل ومشکلات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان با وزیر محترم درمیان گذاشته شد.ودرپایان وزیر بهداشت ودرمان جناب آقای دکتر لنکرانی ابرازنمودند مسائل مطروحه که شامل تامین پزشک متخصص برای شهرستان وراه اندازی هرچه سریعتر دانشگاه پیراپزشکی می باشد. بصورت جدی پیگیری خواهد شد ونتیجه آن در هیت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی اعلام خواهد گردید.