شناسه : 142567040

پیگیری تامین چمن مصنوعی و ملزومات ورزشی روستاها


در جلسه مشترک عباس مهری، سرپرست بخشداری مرکزی و محمد علی اکرمی بخشدار بهمن با شریعتی مدیر کل ورزش جوانان استان موضوع تامین چمن مصنوعی روستاهای شهرستان و تهیه ملزومات ورزشی ورزشکاران مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ٬ در جلسه مشترک عباس مهری، سرپرست بخشداری مرکزی و محمد علی اکرمی بخشدار بهمن با شریعتی مدیر کل ورزش جوانان استان موضوع تامین چمن مصنوعی روستاهای شهرستان و تهیه ملزومات ورزشی ورزشکاران مطرح شد.