شناسه : 142565691

پیگیری تامین قیر جاده های روستایی بخش مرکزی و بخش بهمن


در جلسه مشترک ۵ شنبه مورخ ۳.۸.۹۷ مهندس محمد علی اکرمی‌بخشدار بهمن و مهندس عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی با مهندس مظفری معاون توسعه راه ها موضوع تامین قیر جاده های روستایی بخش مرکزی و جاده اسفند آباد - صفا شهر مطرح شد.

در جلسه مشترک پنج شنبه مورخ ۳.۸.۹۷ مهندس محمد علی اکرمی‌بخشدار بهمن و مهندس عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی با مهندس مظفری معاون توسعه راه ها ٬ موضوع تامین قیر جاده های روستایی بخش مرکزی و جاده اسفند آباد - صفا شهر مطرح شد. معاون محترم اداره کل راه و شهرسازی استان نیز جهت تامین قیر مورد نیاز قول مساعد داد.