شناسه : 812787
پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري

پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري


درجلسه اي كه به منظور پيگيري پيشرفت مصوبات سفر مقام معظم رهبري درمحل فرمانداري تشكيل گرديد آقاي عادل فرماندارشهرستان ابركوه بيان نمود اكثريت پروژه هاي
پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري
سفر مقام معظم رهبري درنيمه دوم  سال جاري به بهره برداري خواهد رسيدفرماندار ابركوه افزود اهم اين پروژه هاانتقال آب مزرعه عرب به روستاهاي بخش مركزي بااعتبار 60ميليارد ريال،انتقال آب بصيرون به شهر ابركوه با اعتباري نزديك به  40ميليارد ريال ،احداث مدرسه راهنمايي شبانه روزي ابركوه با اعتباري بالغ بر13ميليارد ريال ،احداث 50واحد مسكوني توسط بنياد مسكن ،25واحد توسط كميته امدادو39واحد توسط بهزيستي، بهسازي معابر روستاها با اعتباري نزديك به 10ميليارد ريال را مي توان نام برد فرماندار ابركوه درادامه خاطر نشان كرد سفر پرخيروبركت حضرت آيت الله خامنه اي داراي 42مصوبه وبيش از 70پروژه مي باشد كه بالغ بر80درصد پيشرفت فيزيكي درحال اجرا مي باشد.