شناسه : 813257
پيگيري مصوبات سفر دوم رياست جمهوري

پيگيري مصوبات سفر دوم رياست جمهوري


باحضور نمايندگان نهاد رياست جمهوري ومسئول پيگيري مصوبات سفرهاي استاني استان يزد ،ميزان پيشرفت مصوبات مرتبط شهرستان ابركوه درسفر
پيگيري مصوبات سفر دوم رياست جمهوري

هيات دولت به استان يزد بررسي گرديد.دراين رابطه ابتدا از تعدادي پروژه هاي درحال اجراء شهرستان بازديد به عمل آمدو سپس درجلسه اي با حضور فرماندار وبخشداران مركزي وبهمن وتعدادي از ادارات شهرستان آقاي اعتباري مسئول ستادپيگيري  مصوبات با بيان اينكه دردور اول سفر هیات محترم دولت به استان یزد 198 مصوبه و 15 توافق نامه داشته ایم که با 87 درصد پیشرفت 133 مورد آن به اتمام رسیده گفت: در دور دوم سفر هیات دولت به استان 230 مصوبه و 21 توافق نامه صورت گرفته که تاکنون با 34 درصد پیشرفت 40 مورد ان به اتمام رسیده است.128 پروژه دور دوم سفر هیات دولت در بخشهای راه وترابری اموزشی بهداشت ودرمان کشاورزی ورزشی وگاز رسانی با افزون بر 30 درصد پبشرفت فیریکی درشهرستان ابرکوه درحال اجراء است.