شناسه : 157789238

پيام ويدئويي فرماندار ابركوه در خصوص اقدامات و فعاليت هاي دولت در شهرستان ابركوه


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه محمد كاظمي نسبت فرماندار ابركوه در پيامي ويدئويي گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط دولت در شهرستان ابركوه را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه محمد كاظمي نسبت فرماندار ابركوه در پيامي ويدئويي گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط دولت در شهرستان ابركوه را تشريح كرد.

Loading the player...