شناسه : 816594
يادمان شهداي شهر مهردشت برگزار شد

يادمان شهداي شهر مهردشت برگزار شد


به يقين چنانچه درپيچيدگي هاي حيات فعلي بشر از فضايل وسجاياي اخلاقي سخني به
يادمان شهداي شهر مهردشت برگزار شد

ميان آيد.هيچيك گرامي تر ،تاثير گزارتر شجاعانه تروجاودانه تر از شهادت درطريق حق ونائل آمدن به مقام والاي شهيد نزد خداي متعال نيست . لذا به منظور پاسداشت از شهداي گرانقدر شهر مهردشت مراسم يادواره اين شهيدان در شهر مهردشت همزمان با اربعين حسيني درتاريخ 4/11/89 درمحل امامزادگان شهر مهردشت وبا حضور اكثر مسئولين وخانواده هاي معزز شهدا برگزار گرديد .