شناسه : 810152
وضعیت مسکن مهر در ابرکوه


آقائی گفت : روز گذشته قرارداد آماده سازی زمین های طرح مسکن مهر با یک شرکت ساختمانی منعقد گردید که در اجرای این قرارداد در مدت 5 ماه 44 هکتار از زمین های شهرک ولایت این شهرستان جدول گذاری و قطعه بندی خواهد شد و به هر یک از 1100 واجد شرایط طرح مسکن مهر 162متر زمین واگذار خواهد شد . وی با بیان اینکه به هر یک از متقاضیان 140 میلیون ریال تسهیلات به منظور ساخت واحد مسکونی یک طبقه به صورت ویلائی با 75 مترمربع زیربنا اعطا خواهد شد گفت : افزون بر ده میلیارد ریال هزینه آماده سازی این زمین ها خواهد شدکه از محل اعتبارات خود یاری متقاضیان و طرح مسکن مهر پرداخت می شود .
وضعیت مسکن مهر در ابرکوه
آقائی گفت : روز گذشته قرارداد آماده سازی زمین های طرح مسکن مهر با یک شرکت ساختمانی منعقد گردید که در اجرای این قرارداد در مدت 5 ماه 44 هکتار از زمین های شهرک ولایت این شهرستان جدول گذاری و قطعه بندی خواهد شد و به هر یک از 1100 واجد شرایط طرح مسکن مهر 162متر زمین واگذار خواهد شد .
وی با بیان اینکه به هر یک از متقاضیان 140 میلیون ریال تسهیلات به منظور ساخت واحد مسکونی یک طبقه به صورت ویلائی با 75 مترمربع زیربنا اعطا خواهد شد گفت : افزون بر ده میلیارد ریال هزینه آماده سازی این زمین ها خواهد شدکه از محل اعتبارات خود یاری متقاضیان و طرح مسکن مهر پرداخت می شود .