شناسه : 810673
وضعیت بیمه تامین اجتماعی در شهرستان ابرکوه

وضعیت بیمه تامین اجتماعی در شهرستان ابرکوه


رييس شعبه تامين اجتماعي ابرکوه گفت: طي يکسال گذشته بيش از 35 ميليارد ريال به مستمري بگيران تحت پوشش در اين شهرستان پرداخت شد.
وضعیت بیمه تامین اجتماعی در شهرستان ابرکوه
رضا روحي افزود : بيش از 30 هزار نفر در ابرکوه بيمه شده تامين اجتماعي هستند که70 درصد جمعيت اين شهرستان را شامل مي شود.
وي گفت: هفت هزار خانوار ابرکويي بيمه شده اصلي و تبعي و 27 هزار نفر مستمري بگير و بازنشسته هستند که از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار مي باشند.