شناسه : 136294022

واگذاری ساختمان خیری خانه سالمندان به بهزیستی ابرکوه


واگذاری ساختمان خیری خانه سالمندان به بهزیستی ابرکوه با حضور مهندس قیومی، خیر محترم، دکتر عفتی مدیر کل بهزیستی استان و فرماندار ابرکوه

واگذاری ساختمان خیری خانه سالمندان به بهزیستی ابرکوه با حضور مهندس قیومی، خیر محترم، دکتر عفتی مدیر کل بهزیستی استان و فرماندار ابرکوه