شناسه : 616542

همزمان با ايام الله دهه فجر صورت ميگيرد


همزمان با ايام الله دهه فجر نزديك به 16 پروژه در شهرستان ابركوه با اعتباري بالغ بر سي و هفت ميليارد ريال افتتاح مي گردد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري همزمان با ايام الله دهه فجر نزديك به 16 پروژه ،در شهرستان ابركوه با اعتباري بالغ بر سي و هفت ميليارد ريال با حضور يكي از معاونين استاندار افتتاح مي گردد.
ليست پروژه هاي قابل افتتاح به شرح زير است.

ليست پرژه هاي قابل افتتاح دهه فجر 1391- شهرستان ابركوه
رديفعنوان پروژهدستگاه اجرايي  ميزان اعتبار هزينه شده (م . ر)سال شروعجزئيات
1كانال دفع آبهاي سطحيشهرداري ابركوه28001387طول كانال اجرا شده:700 متر
2افتتاح خيابان شهيد وليشهرداري ابركوه5801391طول 200 متر و عرض 11 متر
3مركز تلفن توحيد(شهرك ولايت)مخابرات50001391مركز فيبر نوري مسكن مهر
4جايگزيني سايت تلفن همراهمخابرات15001391ابركوه-شمس آباد-شهرآباد
5توسعه زيرساخت هاي ارتباطيمخابرات11001391ظرفيت اينترنت اجراي شبكه كابل
6ساخت رمپ ورودي و خروجيراه و شهرسازي10001391اسد آباد اسفندآباد- تقي آباد- حسين آباد
7آبرساني به روستاهاي شهرستانآبفار130001389بهسازي، بازسازي و آبرساني
8احداث استخر جهاد كشاورزي7001390استخر 5000 مترمكعب هروك
9برق رساني مجتمع هروكجهاد كشاورزي15001389برق رساني مجتمع گلخانه اي
10آبياري تحت فشارجهاد كشاورزي19851390اجراي آبياري تحت فشار
11افتتاح موزه عبرتميراث فرهنگي38001387مرمت، اجراي تاسيسات و ...
12كنترل سيل كاسه رودمنابع طبيعي37501389 حجم عمليات 30 هزار متر مكعب
13اجراي طرح هاي توليدي و تعاونيتعاون5001391شركت هاي تعاوني توليدي و خدماتي
14روشنايي بلوار امام رضا(ع)توزيع برق9001391ادامه بلوار 1200متر روشنايي
15فاز 6  و 7 مسكن مهرتوزيع برق7501391به طول 1700 متر شبكه فشار ضعيف
16برقرساني توزيع برق651391مسكن فرهنگيان- خانه سالمندان اسفندآباد
جمع كل38930