شناسه : 814657
همايش سلامت بانوان شاغل درادارات

همايش سلامت بانوان شاغل درادارات


بمناسبت هفته سلامت وبهداشت همايشي ويژه بانوان شاغل درادارات درتاريخ 26/7/89درمحل سالن
همايش سلامت بانوان شاغل درادارات

شبكه بهداشت شهرستان ابركوه با همكاري امور بانوان شهرستان برگزارگرديد. اين همايش درخصوص بهداشت روان وسلامت ونقش ورزش درسلامت زنان مطالبي به سمع ونظر حاظرين رسيد.