شناسه : 814967
نقاشی دانش اموزان با موضوع مبارزه با استکبار جهانی درابركوه

نقاشی دانش اموزان با موضوع مبارزه با استکبار جهانی درابركوه


بمناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یکصد نفر ازدانش اموزان دبستان پسرانه شهید محمود
نقاشی دانش اموزان با موضوع مبارزه با استکبار جهانی درابركوه

فلاحزاده ابرکوه با شرکت درهمایش بزرگ نقاشی دانسته های خوددررابطه بااین روز بزرگ رابصورت نقاشی ظاهر کرده و تنفر وانزجار خویش را از استکبار جهانی اعلام نمودند.