شناسه : 814477
نخبگان دبيرستان صدراي دخترانه ابركوه به اردوي رامسر اعزام شدند

نخبگان دبيرستان صدراي دخترانه ابركوه به اردوي رامسر اعزام شدند


تعداد 6 نفر از دانش اموزان ممتاز دبيرستان دخترانه علوم و معارف اسلامي صدرا به مدت 3 روز به
نخبگان دبيرستان صدراي دخترانه ابركوه به اردوي رامسر اعزام شدند

اردوي فرهنگي، سياحتي و آموزش نخبگان كه به صورت كشوري در شهرستان رامسر برگزار مي شود، اعزام گرديدند.