شناسه : 813002
نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي

نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي


ميليارد تومان به خسارت ديدگان خشکسالي پرداخت مي شود
نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي

نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: بيش از 300 ميليارد تومان  تسهيلات به خسارت ديدگان بخش کشاورزي پرداخت مي شود.
"
کاظم فرهمند افزود: اين اعتبارات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت مي شود.

وي اضافه کرد: اين تسهيلات در راستاي کمک به بخشي از خسارات وارد به کشاورزان کشور مي باشد

وي با بيان اينکه خسارت ديدگان براي دريافت تسهيلات بايد با ارائه مدارک مستند و تائيد مراجع ذيصلاح به اين صندوق مراجعه نمايند اظهار داشت: اعتبارات بخش کشاورزي کشور در بودجه امسال از يک درصد به سه درصد افزايش يافته است .

وي خاطر نشان کرد: رويکرد دولت و مجلس همه حمايت جدي و عملي از کشاورزان و دامداران
مي باشد .