شناسه : 812832
منوچهر مهرزاده شهردار ابرکوه گفت:

منوچهر مهرزاده شهردار ابرکوه گفت:


ادامه پروژه بلوار امام رضا(ع) ابرکوه که از مدتي قبل آغاز شد و با توجه به اعتبارات محدود آن متوقف
منوچهر مهرزاده شهردار ابرکوه گفت:

شده بود هم اکنون آغاز شده است وي افزود: براي اين طرح تاکنون يک ميليارد ريال هزينه شده است و نياز به سه ميليارد و500ميليون ريال بودجه است