شناسه : 620757
مناسبت

مناسبت


در مجلس مظلومیت مرد غریب                                                                                بنگر که دلم میان غمخانه گم است این ناله ز ماتم امام هادی است                                                                             معصوم دوازدهم امام دهم است   شهادت دهمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت
مناسبت

در مجلس مظلومیت مرد غریب                                                                               بنگر که دلم میان غمخانه گم است

این ناله ز ماتم امام هادی است                                                                            معصوم دوازدهم امام دهم است

 

شهادت دهمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت