شناسه : 620702
مناسبت

مناسبت


با آن که حسین است پناه دو جهان                                            او خود به پناه مادرش، فاطم ه است یا فاطمه الزهرا  سلام الله علیها
مناسبت

با آن که حسین است پناه دو جهان                                            او خود به پناه مادرش، فاطمه است

یا فاطمه الزهرا  سلام الله علیها