شناسه : 813317
مكان يابي جهت ساخت واحد آموزشي دانشكده پيراپزشكي ابركوه

مكان يابي جهت ساخت واحد آموزشي دانشكده پيراپزشكي ابركوه


درجلسه اي كه درمحل فرمانداري ابركوه با حضور فرماندار ابركوه آقاي عادل ومعاونت پشتيباني دانشكده علوم پزشكي آقاي برخورداري ونماينده خيّرمحترم ( مهندس شريفي) آقاي مهندس زارع
مكان يابي جهت ساخت واحد آموزشي دانشكده پيراپزشكي ابركوه

درخصوص مكانيابي جهت ساخت سايت اصلي  واحد آموزشي دانشكده پيراپزشكي ابركوه تشكيل گرديدمقرر شدتا 10روز آتي نسبت به اعلام نظر درخصوص مكان وجانمايي ساختمان اين واحد آموزشي با هماهنگي دفتر فني استانداري ودانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي  اقدام تا ظرف موعد مقرر زمين مذكورجهت ساخت ساز تحويل خيّرگردد .