شناسه : 812952
معرفی همکاران

معرفی همکاران


  نام وسمت تلفن داخلی     فرماندار: اسماعيل برزگرزاده                               بخشدار مرکزی: احمد آخوندی 113     دفتر فرماندار:محمد جواد آقایی 102     معاون: مسلم فلاحزاده                                  101     حراست: غلامرضا حیدری                             106     ذیحساب: محمد رضا شفیعی                      115     کارشناس عمرانی و برنامه ریزی: سید رحیم عظیمی فر     122     کارشناس کشاورزی: جواد شمس                      105     کارشناس امور صنایع: محمد مهدی زارع زاده        123     کارشناس مسئول سیاسی اجتماعی: حبیب الله چاکرالحسینی 109     کارشناس فناوري اطلاعات و روابط عمومي: مسلم غلامزاده مهرآبادی                       124     آرد و نان: رضا قاسمي 119      ارزشیابی و رسیدگی به شکایات : عظیمه آدمی                     111     کارشناس اداری مالی: محمود حاصلی                     116     مسئول امور شهري و روستايي:سيد علي محمد عظيمي                         119     کارپرداز و مسئول دبیرخانه: ماشالله کارگر                             117      دبیرخانه: نصرت اکرمی                                                                               104     دبیرخانه: فاطمه کارگر                                                                                  118     مسئول سیاسی انتظامی:محمد رضا حیدری پور                                                                      107     مشاور جوان فرماندار:هادی عزیزی              
معرفی همکاران

 نام وسمتتلفن داخلی 
 فرماندار: اسماعيل برزگرزاده                          
 بخشدار مرکزی: احمد آخوندی113 
 دفتر فرماندار:محمد جواد آقایی102 
 معاون: مسلم فلاحزاده                                 101 
 حراست: غلامرضا حیدری                            106 
 ذیحساب: محمد رضا شفیعی                     115 
 کارشناس عمرانی و برنامه ریزی: سید رحیم عظیمی فر    122 
 کارشناس کشاورزی: جواد شمس                     105 
 کارشناس امور صنایع: محمد مهدی زارع زاده       123 
 کارشناس مسئول سیاسی اجتماعی: حبیب الله چاکرالحسینی109 
 کارشناس فناوري اطلاعات و روابط عمومي: مسلم غلامزاده مهرآبادی                      124 
 آرد و نان: رضا قاسمي119 
  ارزشیابی و رسیدگی به شکایات : عظیمه آدمی                    111 
 کارشناس اداری مالی: محمود حاصلی                    116 
 مسئول امور شهري و روستايي:سيد علي محمد عظيمي                        119 
 کارپرداز و مسئول دبیرخانه: ماشالله کارگر                            117 
  دبیرخانه: نصرت اکرمی                                                                              104 
 دبیرخانه: فاطمه کارگر                                                                                 118 
 مسئول سیاسی انتظامی:محمد رضا حیدری پور                                                                     107 
 

مشاور جوان فرماندار:هادی عزیزی