شناسه : 815117
معاون استاندار: تا سال 1404 یزد مجازی خواهيم داشت

معاون استاندار: تا سال 1404 یزد مجازی خواهيم داشت


دراجرای سند آی تی استان تا سال 1404به یزد مجازی دست خواهیم یافت.
معاون استاندار: تا سال 1404 یزد مجازی خواهيم داشت

معاون توسعه مدیریت ومنابع  انسانی استاندار یزد درجمع مسئولین ادارات شهرستان ابرکوه گفت: این سند درشورای برنامه ریزی استان به تصویب رسیده و درچهاردوره چهارساله د رشش محور دولت الکتروینک واستان الکترونیک به یزد مجازی دست خواهیم بافت.

رضائی بااشاره به طرح انتقال کارمندان وشرکتهااز تهران  به شهرستانها  گفت: تاکنون سیصد نفر متقاضی انتقال به یزد بوده  که 80 نفر انان منتقل گردیده اند.

وی بابیان  اینکه طرح سلمان اموزش کارکنان دولت درزمنیه  های فرهنگی ومالی ومحاسباتی تا پایان سال دراستان یزد اجرائی خواهدشد گفت: طرح دور کاری کارکنان دولت هم  به استان  یزد ابلاغ گردیده و نیروها ئی که امکان فعالیت انها درخانه ویا سایر مکانها امکان پذیر باشد میتوانند ازاین طرح استفاده نمایند.