شناسه : 814897
مسیر راهپیمائی روز 13آبانماه درابركوه

مسیر راهپیمائی روز 13آبانماه درابركوه


عادل فرماندار شهرستان ابركوه گفت :راهپیمائی روز سیزده ابان درابرکوه راس ساعت 9/30
مسیر راهپیمائی روز 13آبانماه درابركوه

صبح از میدان امام حسین (ع )اغاز و بسوی مجموعه ورزشی شهید پور اکبری  محل تجمع راهپیمایان  ادامه خواهد داشت.