شناسه : 811486
مسئول مشارکتهاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابرکوه گفت:

مسئول مشارکتهاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابرکوه گفت:


مردم خير و نوعدوست شهرستان ابرکوه طي هفت ماه اول امسال 948 ميليون و293هزار ريال صدقه پرداخت نموده اند .
مسئول مشارکتهاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ابرکوه گفت:
محمود زارع زاده گفت : اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته و در اين راستا مردم همکاري خوبي با اين نهاد داشته اند.
وي افزود: پيش بيني مي شود تا پايان امسال مردم مؤمن اين شهرستان مبلغ يک ميليارد و 550 ميليون ريال صدقه پرداخت نمايند.
وي ميانگين پرداخت صدقه توسط مردم را ماهانه 135 ميليون ريال بيان کرد.
به گفته وي مردم شهرستان ابرکوه از نظر پرداخت صدقه مقام چهارم شهرهاي استان را بعد از ميبد، اردکان و طبس دارند.
درحال حاضر حدود يک هزار و700 خانوار با جمعيتي بالغ بر چهار هزار نفر از حمايت کميته امداد بهره مند هستند.