شناسه : 813927
مسایل ومشکلات واحدهای تولیدی مستقر درناحیه صنعتی ابرکوه در بازدید

مسایل ومشکلات واحدهای تولیدی مستقر درناحیه صنعتی ابرکوه در بازدید


نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی مودربحث وبررسی قرارگرفت.
مسایل ومشکلات واحدهای تولیدی مستقر درناحیه صنعتی ابرکوه در بازدید

عدم برخورداری از معافیت مالیاتی ویژه نقاط محروم دریافت عوارض از سوی شهرداری علیرغم دریافت حق شارژ ازسوی ناحیه صنعتی استمهال وامهای دریافتی و کمبود سرمایه درگردش از جمله مسایلی بود که دراین بازدید مطرح شد.

فرهمند نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی هم قول داد روزهای اینده درنشستی با حضور مسئول شهرکهای صنعتی  امور مالیاتی و جمعی از مسئولین بانکی استان ونیز نماینده ناحیه صنعتی ابرکوه  این موارد را پیگیری نمایند.