مزايده شماره 1

مزايده شماره 1


آگهی در محدوده : آگهي
منتشر کننده : روزنامه كيهان
قیمت سند : 25000
تاریخ انتشار : 1392/5/24
آخرین مهلت : 1392/5/24
متن آگهی :

روزنامه كيهان